Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

Registratúrny plán (u inštitúcií štátnej správy, samosprávy a štátnym archívom vybraných komerčných spoločností aj registratúrny poriadok) je súčasťou interných smerníc pôvodcu a upravuje:

1. evidovanie, tvorbu, ukladanie, ochranu registratúrnych záznamov, prístup k registratúrnym záznamom a ich vyraďovanie,
2. personálne, priestorové a technické zabezpečenie správy registratúry,
3. úlohy a opis činností zamestnancov pôvodcu pri správe registratúry

Vďaka mnohoročným skúsenostiam, po krátkej konzultácii a poznaní organizačnej štruktúry pôvodcu, pripravíme optimálny návrh registratúrneho poriadku, resp. registratúrneho plánu.

Prevezmeme zodpovednosť za komunikáciu so štátnym archívom pri procese jeho schvaľovania.

Vykonáme školenia zamestnancov a podieľame sa na implementácii nových procesov u klienta.